BCTC 2023 HAN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 44 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 7,8% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 7,09.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 16,23%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh 135,97%, do chi phí lãi vay tăng 135,97%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 13,03%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.410 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm, vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 100%, chi phí quản lý giảm 16,05%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây