BCTC 2023 HCD - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 29,02% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng 22,64%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 20,95%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 47,8%.
  • Chi phí tài chính tăng 53,93%, trong đó chi phí lãi vay tăng 26,8%.
  • Số dư vay giảm 6,04%.
  • Vốn điều lệ tăng 17%.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 148,97%, chi phí quản lý giảm 46,32%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây