BCTC 2023 HGM - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 1,7% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty giảm 12,59% trong kỳ này, đồng thời giá vốn tăng nhanh hơn 23,08%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, lên đến 33,17%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 34,27%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 126 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 2,52, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 13,94.
  • Chi phí bán hàng giảm đáng kể 60,47%, trong khi chi phí quản lý tăng 7,16%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây