BCTC 2023 HHG - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 43 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 41,14% và giá vốn giảm nhanh hơn 35,3.
  • Trọng cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 33,7%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 15,25%.
  • Chi phí tài chính giảm 23,72%, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,72%.
  • Số dư vay tăng 5,38% sau khi công ty vay thêm.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 349 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây