BCTC 2023 HNA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 237 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 36,31% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 4,68%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 8,11%.
  • Lợi nhuận gộp giảm 57,19% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 52,45%, trong đó chi phí lãi vay giảm 51,77%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 65,15%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 2.352 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây