BCTC 2023 HTG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 172 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,64% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 6,04.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 13,68%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 28,21%.
  • Chi phí tài chính giảm 14,46%, trong đó chi phí lãi vay tăng 55,94% và số dư vay tăng 8,73%.
  • Vốn điều lệ tăng 20%.
  • Chi phí bán hàng giảm 34,11% và chi phí quản lý tăng 0,25%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây