BCTC 2023 HU1 - Một năm đi lùi, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 61,8% trong kỳ này, đồng thời giá vốn giảm chậm hơn 62,21%.
  • Trên phần cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động mạnh nhất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 53,99%.
  • Chi phí tài chính giảm 30,68%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 30,68%.
  • Công ty đã tăng số dư vay lên 16,65% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 100 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây