BCTC 2023 MST - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 68 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 222,07% trong cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 251,05%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 81,59%.
  • Chi phí tài chính tăng 25,59%, trong đó chi phí lãi vay giảm 36,9%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 35,3%.
  • Vốn điều lệ tăng 11,54%.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây