BCTC 2023 NAF - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 110 tỷ đồng, tăng 37,66% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,88% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 9,14.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 24,98%.
  • Chi phí tài chính tăng 54,3%, trong đó chi phí lãi vay tăng 66,74%.
  • Số dư vay tăng 23,87%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 629 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 28,98% và chi phí quản lý tăng 157,87%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây