BCTC 2023 NDT - Một năm đi lùi, công ty lỗ 133 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 13,02%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 21,94%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 6,57%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 130,06%.
  • Chi phí tài chính tăng 15,43%, trong đó chi phí lãi vay tăng 51,66%.
  • Số dư vay tăng 3,68%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 156 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 33,1%, trong khi chi phí quản lý tăng 107,47%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây