BCTC 2023 NED - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 23,98% trong kỳ này, đồng thời giá vốn tăng 3,16%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính thay đổi, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 37,94%.
  • Chi phí tài chính giảm 3,06%, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,19%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 13,27%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 405 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 17,69 xuống còn 16,98, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 5,49 xuống còn 3,53 so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây