BCTC 2023 NTP - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 559 tỷ đồng, tăng 16,66% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,96% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 15,72.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 11,91%.
  • Chi phí tài chính tăng 12,16%, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,58%.
  • Số dư vay tăng 0,2%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.296 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 1,94% và chi phí quản lý tăng 23,12%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây