BCTC 2023 NTT - Một năm đi lùi, công ty lỗ 16 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 6,6%, trong khi giá vốn tăng 11,2%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 1,29%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 43,97%.
  • Chi phí tài chính tăng 29,1%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,39%.
  • Số dư vay tăng 16,22%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 235 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 2.02 lên 2.36, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 4.21 lên 4.95.
  • Chi phí bán hàng giảm 21,04%, chi phí quản lý giảm 19,41%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây