BCTC 2023 PCG - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 10 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 26,58% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 28,52.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đạt 715,06%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 7,13%.
  • Chi phí tài chính giảm 7,94%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,51%.
  • Số dư vay tăng 2,91%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 189 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,6%, chi phí quản lý tăng 27,38%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây