BCTC 2023 PHN - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 51 tỷ đồng, tăng 38,94% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,14% trong cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 14,74%.
  • Trọng tâm của cơ cấu chi phí sản xuất chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 22,11% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 73 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5.06 xuống còn 4.3, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng từ 17.84 lên 20.91 so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 0,71%, trong khi chi phí quản lý tăng 8,2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây