BCTC 2023 PIS - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 65 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 6,34% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 5,48%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu giảm do chi phí nguyên vật liệu giảm 9,48%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 11,9%.
  • Chi phí tài chính tăng 17,99%, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,89% và số dư vay tăng 9,48%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 275 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 23,12% và chi phí quản lý giảm 1,36%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây