BCTC 2023 PLP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 11 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 36,79%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 32,23%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, cụ thể là 40,03%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 65,22%.
  • Chi phí tài chính giảm 61,84%, trong đó chi phí lãi vay giảm 36,77%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 39,99%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 700 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 4.57 xuống còn 3.94, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 2.93 xuống còn 1.81.
  • Chi phí bán hàng giảm 84,61%, chi phí quản lý giảm 64,09%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây