BCTC 2023 PMW - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 97 tỷ đồng, tăng 23,91% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,05% trong quý này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 2,04.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 1,11%.
  • Chi phí tài chính giảm 17,15%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 17,15%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 7,91%.
  • Vốn điều lệ tăng 6,38%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 36,67 xuống còn 31,36, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 9,5 xuống 8,53.
  • Chi phí bán hàng giảm 17,38%, chi phí quản lý tăng 7,06%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây