BCTC 2023 PPH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 311 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 0,34%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 0,6%.
  • Chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 0,69%.
  • Chi phí tài chính giảm 12,75%, trong đó chi phí lãi vay tăng 40,51%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 1,45%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 747 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 2.85 lên 2.96, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 2.48 lên 3.64.
  • Chi phí bán hàng tăng 19,12%, chi phí quản lý tăng 17,79%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây