BCTC 2023 PSD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 62 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 21,66%, còn giá vốn giảm nhanh hơn 21,23%.
  • Chi phí tài chính tăng 8,77%, trong đó chi phí lãi vay tăng đáng kể lên 101,26%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 5,72%.
  • Vốn điều lệ tăng 29,94%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 8.2 xuống còn 5.64, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 8.95 xuống còn 6.39.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,97% và chi phí quản lý giảm 28,19%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây