BCTC 2023 PVY - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 24 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 215,6%, vượt giá vốn tăng 161,88% so với cùng kỳ.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 240,36%.
  • Chi phí tài chính tăng 6,98%, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,35%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 595 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây