BCTC 2023 RCC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 15,34% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng 84,07%, trong khi giá vốn tăng 86,91%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 66,42%.
  • Chi phí tài chính giảm 0,97%, trong đó chi phí lãi vay tăng 38,1%.
  • Vốn điều lệ tăng 0,19%.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 77,19%, chi phí quản lý giảm 0,42%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây