BCTC 2023 SBM - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 90 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 29,28% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 17,17.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 38,18%.
  • Chi phí tài chính giảm 52,4%, trong đó chi phí lãi vay giảm 51,3%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 42,14%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 450 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây