BCTC 2023 SBS - Doanh nghiệp lãi 1 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp khó khăn.

  • Doanh thu hoạt động của công ty đạt 146 tỷ đồng, tăng 5,98%.
  • Doanh thu chủ yếu đến từ lãi từ các tài sản tài chính, chiếm 11,59% tổng doanh thu, đạt 17 tỷ đồng, tăng đến 1.170,57%.
  • Tổng chi phí hoạt động giảm xuống 64 tỷ đồng, giảm 44,82%.
  • Trong đó, chi phí từ chi phí dự phòng và xử lý tài sản khó đòi chiếm 31% tổng chi phí, đạt 20 tỷ đồng, giảm 63,78%.
  • Cuối cùng, lợi nhuận năm 2023 đạt 1 tỷ đồng, tăng 100,76%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây