BCTC 2023 SED - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 8,67% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng 14,75% và giá vốn tăng 15,45% so với cùng kỳ.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 12,69%.
  • Chi phí tài chính tăng 9,74%, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,74%.
  • Số dư vay tăng 15,99%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 100 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 3,14 xuống còn 3,11, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 7,82 lên 11,63.
  • Chi phí bán hàng tăng 16,09% và chi phí quản lý tăng 8,63% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây