BCTC 2023 SPM - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 12 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 41,76% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 45,49.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 12,93%.
  • Chi phí tài chính tăng 1,97%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,65%.
  • Số dư vay giảm 23,22% sau khi công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 140 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 11,85 xuống còn 6,7, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 0,82 xuống còn 0,49.
  • Chi phí bán hàng giảm 0,22%, chi phí quản lý tăng 6,68%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây