BCTC 2023 STH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 14,98% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 26,83%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 15,31%.
  • Chi phí tài chính tăng 164,5%, trong đó chi phí lãi vay tăng 44,13%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 78,31%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 195 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 66,33% trong khi chi phí quản lý giảm 5,52%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây