BCTC 2023 TA9 - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 23 tỷ đồng, tăng 13,31% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty tăng 29,18% trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 29,67.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu tăng do chi phí nguyên vật liệu tăng 54,2%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 18,7%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh 191,35%, trong đó chi phí lãi vay tăng 191,35% và số dư vay tăng 547,55%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 124 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây