BCTC 2023 TAR - Một năm đi lùi, công ty lỗ 16 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 18,08%, trong khi giá vốn tăng 21,44%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 24,37%.
  • Chi phí tài chính tăng 38,08%, trong đó chi phí lãi vay tăng 36,53%.
  • Số dư vay tăng 11,72%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 783 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 2.9 lên 3.42, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 8.24 xuống 5.29.
  • Chi phí bán hàng giảm 12,29%, chi phí quản lý tăng 10,16%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây