BCTC 2023 TBX - Một năm đi lùi, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,12% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 5,36.
  • Trọng cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong năm, đạt 34,01%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 18%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 15 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước, lần lượt là 0.32 và 0.58.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây