BCTC 2023 TCK - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 14 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,64% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 4,13% so với cùng kỳ.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong năm, đạt 48,24% so với cùng kỳ, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 32,2% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 9,27% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 9,31%.
  • Số dư vay tăng 0,1% so với cùng kỳ, trong khi vốn điều lệ duy trì ở mức 238 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 0,63 so với năm trước, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 1,2 so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 19,14% so với cùng kỳ, chi phí quản lý giảm 2,24% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây