BCTC 2023 TDW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 13,44% so với cùng kỳ, đạt 54 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 8,32% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 3,43%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 18,44%.
  • Chi phí tài chính giảm 13,18%, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,18% và công ty đã giảm số dư vay 29,75%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 85 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm xuống 14,29, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng lên 78,25.
  • Chi phí bán hàng tăng 15,72% và chi phí quản lý tăng 25,95%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây