BCTC 2023 THN - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 48 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu công ty tăng 4,45%, trong khi giá vốn tăng 3,99%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 5,38%.
  • Chi phí tài chính giảm 18,41%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,41%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 13,4%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 330 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 12,48%, chi phí quản lý giảm 19,73%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây