BCTC 2023 TMT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 12,97% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 10,69.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 36,56%.
  • Chi phí tài chính tăng 36,51%, trong đó chi phí lãi vay tăng 88,8%.
  • Số dư vay tăng 27,09%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 373 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 17,9% và chi phí quản lý giảm 4,03%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây