BCTC 2023 V12 - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 10,16% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng tăng nhưng chỉ là 7,67%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng đến 57,41%.
  • Chi phí tài chính giảm 49,65%, trong đó chi phí lãi vay giảm 48,75%.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, dẫn đến giảm số dư vay 60,86%.
  • Vốn điều lệ tăng 100% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây