BCTC 2023 VGI - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 623 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 19,39% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 10,05%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu có sự biến động lớn nhất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 30,2%.
  • Chi phí tài chính tăng 35,71%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,84% và công ty đã giảm số dư nợ vay 50,63% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 30.438 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho giảm xuống 5.84 từ 6.15 năm trước, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng lên 1.87 từ 1.12.
  • Chi phí bán hàng tăng 46,97% và chi phí quản lý tăng 9,06% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây