BCTC 2023 VIW - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 11 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 20,54%, trong khi giá vốn tăng 21,95%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 9,3%.
  • Chi phí tài chính giảm 13,24%, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,87%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 580 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 314,01%, chi phí quản lý giảm 4,62%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây