BCTC 2023 VSI - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 7,81% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng 38,09%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 47,47%.
  • Trọng tâm của cơ cấu chi phí sản xuất chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 2,38%.
  • Chi phí tài chính giảm 10,06%, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,03%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 18,6%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 132 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 35,09%, chi phí quản lý giảm 0,02%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây