BCTC 2023 VTC - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 31,46% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 36,14%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 7,1%.
  • Chi phí tài chính tăng 16,65%, trong đó chi phí lãi vay tăng 25,52% và số dư vay tăng 20,56%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 45 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 13,01% và chi phí quản lý giảm 13,09%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây