BCTC 4/2022 SBL - Một năm tăng trưởng đột phá.

Doanh thu Q4/2022 đạt 50,9 tỷ đồng tăng 58,08% so với quý trước.
Cả năm doanh thu đạt 170,49 tỷ đồng tăng 3,08% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận ròng cả năm đạt 6,99 tỷ đồng tăng 3.258,29% so với cùng kỳ.