BCTC Quý 2/2023 CQN - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 33,06 tỷ đồng, giảm 11,31% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cảng Quảng Ninh (CTCP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 11,93% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 11,17%.
  • Kết quả này đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm 12,98% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 33,06 tỷ đồng, giảm 11,31% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 358,87 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 45,1 tỷ đồng, giảm 9,43% so với cùng kỳ. Trong thời gian này, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 631,54 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 750,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của Công ty Cảng Quảng Ninh tại ngày 20-07-2023 là 24.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây