BCTC Quý 2/2023 DNA - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 35,99% so với cùng kỳ, lãi 47,25 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 17,5% và giá vốn tăng 12,76% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 38,35% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên đến 135,96% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng chỉ tăng 3,38%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 47,25 tỷ đồng, tăng 35,99% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đã đạt 1.158,32 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 77,64 tỷ đồng, tăng 42,85% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 7,03% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 7,03%.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 265,79 tỷ đồng, giảm 12,1% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.029,2 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 563,3 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 25-07-2023 là 21.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây