BCTC Quý 4/2023 DNA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 127,02 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 14,73% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 26,67%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 27,58%, trong khi chi phí bán hàng chỉ tăng 1,36%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt mức âm 2,5 tỷ đồng, giảm 109,93% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 2.332,41 tỷ đồng, tăng 13,55% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 11,4% lên mức 127,02 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 12,6% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 12,6% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.084,2 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 563,3 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây