BCTC Quý 2/2023 EIC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,5 tỷ đồng, giảm 23,79% so với cùng kỳ.

  • Trong báo cáo tài chính quý 2/2023 của CTCP EVN Quốc tế, doanh thu thuần giảm 70,54% và giá vốn giảm 68,53% so với cùng kỳ.
  • Kết quả này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 76,63% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,5 tỷ đồng, giảm 23,79% so với cùng kỳ.
  • Trên toàn bộ nửa đầu năm, doanh thu đạt 0,99 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 1,28 tỷ đồng, giảm 14,36% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định và vốn điều lệ ở mức 366,77 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-07-2023 là 23.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây