BCTC Quý 2/2023 FCS - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,21 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 14,01% và giá vốn tăng 16,93% so với cùng kỳ.
  • Từ đó, lợi nhuận gộp giảm 0,84% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,02% và chi phí bán hàng giảm 32,96% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,21 tỷ đồng, tăng 106,87% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 202,22 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,5 tỷ đồng, tăng 107,73% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 0,9 tỷ đồng, giữ nguyên so với đầu năm. Trong hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.192,93 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 255,14 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây