BCTC Quý 2/2023 FGL - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,36 tỷ đồng

  • Công ty Cà phê Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 24,82% và giá vốn tăng 126,38% so với cùng kỳ.
  • Từ đó, lợi nhuận gộp giảm 308,73% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 3,59 tỷ đồng, giảm 7,63% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 0,05 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,36 tỷ đồng, giảm 1,34% so với cùng kỳ.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 9,11% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 9,11% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 69,84 tỷ đồng, tăng 5,48% so với đầu năm.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 398,24 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 146,76 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây