BCTC Quý 2/2023 HGT - Lợi nhuận Quý 2 gấp 9 lần so với cùng kỳ, đạt 2,42 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 28,95% và giá vốn tăng 31,22% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 23,66% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,5% và chi phí bán hàng tăng 32,81% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2,42 tỷ đồng, tăng đến 907,44% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 26,17 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 3,33 tỷ đồng, tăng 148,36% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 263,63% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay lại tăng đến 474,96% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 31,83 tỷ đồng, giảm 4,18% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm.
  • Nguyên giá tài sản cố định của công ty đạt 110,78 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây