BCTC Quý 2/2023 L62 - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 30,2 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Lilama 69-2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 77,7% và giá vốn giảm 79,58% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp cũng giảm 71,9% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 30,27 tỷ đồng, giảm 460,34% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 25,37 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt mức âm 30,2 tỷ đồng, giảm 424,74% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 294,19% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 293,11% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 266,14 tỷ đồng, tăng 4,96% so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 183,77 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 82,98 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 21-07-2023 là 3.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây