Huỷ niêm yết bắt buộc 3 cổ phiếu ngành xây dựng, bất động sản

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ hủy bỏ niêm yết bắt buộc với 3 mã cổ phiếu thuộc họ Lilama gồm : L61, L62, L43. Cụ thể:

Huỷ niêm yết bắt buộc với 7.576.200 cổ phiếu L61 của CTCP Lilama 69-1 từ ngày 17/5 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Lilama 69-1, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 16/5.

Huỷ niêm yết bắt buộc với 8.298.243 cổ phiếu L62 của CTCP Lilama 69-2 từ ngày 23/5 tới đây do Tổ chức kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Lilama 69-2, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 22/5.

Hủy bỏ niêm yết bắt buộc với 3,5 triệu cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45.3 từ ngày 23/5 tới đây do CTCP Lilama 45.3 có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục (2021, 2022, 2023), thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội là 22/5/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn