BCTC Quý 2/2023 NDW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 3,17% so với cùng kỳ, lãi 12,16 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Nam Định vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 5,6% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 12,82%.
  • Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 5,9% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,1% và chi phí bán hàng tăng 6,55% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,16 tỷ đồng, tăng 3,17% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 131,17 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 23,09 tỷ đồng, giảm 0,97% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 4,34% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 4,34%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 34,81 tỷ đồng, tăng 8,84% so với đầu năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.244,58 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 343,12 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây